Văn khấn mời Tổ tiên về ăn Tết

Bài cúng mời tổ tiên về ăn Tết

Hôm nay, ngày……….. tháng……….. năm……….

Tại: ………………………………………………………….

Tín chủ con là……………………………….. cùng với toàn gia kính bái.

Nay nhân ngày…………………………………………………………..

Kính cẩn sắm một lễ gồm…………………………………………. gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng lên :

Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần.

Trước linh vị của………………………………………………….

Và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.

Kính cẩn thưa rằng: Năm cũ sắp hết, ngày Tết tới gần, chuẩn bị mừng xuân.

Kính cáo: thổ, địa, chư vị linh thần.

Kính mời: Vong linh tiên tổ về với gia đình để cháu con phụng sự.

Cẩn cáo!